Η Μεγαλόπολη και ο Λιγνίτης

Να σχεδιάσουμε από τώρα σωστά την μεταλιγνιτική περίοδο στην Μεγαλόπολη

Κάποια στιγμή ο λιγνίτης στην Μεγαλόπολη θα τελειώσει. Η λίμνη που υπήρχε στην περιοχή πριν 2,5 εκ. χρόνια ήταν η βάση για την δημιουργία του λιγνίτη.  Σε μερικές δεκαετίες όλος ο εκμεταλλεύσιμος λιγνίτης θα έχει εκσκαφτεί και θα καεί στα θερμοηλεκτρικά εργοστάσια. Τι θα γίνει μετά στην περιοχή; Ένα τμήμα θα ξαναγίνει χωράφια και λιβάδια. Δεν μπορεί όμως να γίνει αυτό σε όλη την έκταση. Τι θα γίνουν οι τρύπες βάθους μέχρι 90 μέτρων που θα παραμείνουν;

Σε ένα κράτος που κάνει σχεδιασμό και σε μια κοινωνία ενεργή υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασμού από τώρα για την μεταλιγνιτική περίοδο. Ας δούμε πως εξελίχτηκαν τα πράγματα στην περίπτωσή μας.

Η ΔΕΗ έχοντας υποχρέωση να αποκαταστήσει το περιβάλλον εκπόνησε μία μελέτη όπου προέβλεπε ότι οι τρύπες που θα έμεναν θα μετατρέπονταν σε λίμνες. Τα σχέδια που παρέδωσε όμως, μόνο σε λίμνες δεν παράπεμπαν. Επρόκειτο για μεγάλες τετραγωνισμένες τρύπες στο έδαφος με κάθετα πρανή. Έγινε αντιληπτό ότι αυτές οι λίμνες, εκτός από τα ασταθή και επικίνδυνα πρανή δεν είχαν καμμία σχέση με υγρότοπο. Η μελέτη δεν έγινε δεκτή και η ΔΕΗ ανέθεσε στην Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία μια μελέτη για έναν σχεδιασμό δημιουργίας υγροτόπων που θα προσομοίαζε σε φυσικό. Συντονιστής ήταν ο υπογράφον αυτού του κειμένου καθώς είχα ήδη ασχοληθεί με την αποκατάσταση υγροτόπων.

Η μελέτη αυτή έγινε με πραγματικό ζήλο, καθώς δινότανε η ευκαιρία να εφαρμοστούν στην Ελλάδα οι αρχές την βιολογίας της διατήρησης (conservation biology) και οι καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν σε άλλες χώρες. Επισκέφτηκα τότε στην Αγγλία 11  υγροτόπους που είχαν δημιουργηθεί σε παλιά λιγνιτορυχεία και στην μελέτη συμμετείχε και άγγλος επιστήμονας της Βρετανικής Οργάνωσης για την Προστασία των Πουλιών RSPB-UK που ασχολείται σε υγροτόπους – πρώην λιγνιτωρυχεία. Επρόκειτο για σημαντικούς υγρότοπους με δεκάδες χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο ο καθένας και μια θαυμαστή βιοποικιλότητα.

Η μελέτη κατέληξε στην δημιουργία υγροτόπων με την χρήση των υδάτων του Αλφειού ποταμού που σήμερα έχει εκτραπεί. Περιλάμβανε την δημιουργία ρηχών εκτάσεων, καλαμιώνων, υγρών λιβαδιών, νησίδων κλπ. Όλα αυτά χωρίς πρόσθετο κόστος  και εμπόδια στην εκμετάλλευση αλλά με σωστή εναπόθεση των υλικών που παραμένουν από την εκσκαφή. Απλά η εναπόθεση πρέπει να είναι οργανωμένη και να στοχεύει στην διαμόρφωση ρηχών εκτάσεων στο λιγνιτωρυχείο του Χωρεμίου και νησίδων στο λιγνιτορυχείο της Μαραθούσας. Η μελέτη αυτή κατατέθηκε στην ΔΕΗ η οποία υπέβαλε μια σύντομη εκδοχή της[1] και τους χάρτες με τον σχεδιασμό στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αρκαδίας  το 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση έγκρισης των Περιβαλλοντικών Όρων 28/5/2008 που εκδόθηκε στην συνέχεια, στην παράγραφο 10 αναφέρεται στην παραπάνω Ειδική Τεχνική Μελέτη Εφαρμογής του 2006 και στην υποχρέωση δημιουργίας λιμναίων οικοσυστημάτων με «την εξασφάλιση ικανού βάθους για την δημιουργία λιμναίου οικοσυστήματος και την ανάπτυξη  παρυδάτιας και υδροχαρούς βλάστησης».

Καταγραφή7.JPG

Η ΔΕΗ σήμερα πραγματοποιεί επέκταση των ορυχείων εκτρέποντας εκ νέου τον Αλφειό. Κατέθεσε νέα Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ)  για το έργο[2] που βρίσκεται στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης πριν την συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Οι χάρτες που συνοδεύουν την ΜΠΕ δεν έχουν καμμία σχέση με τους χάρτες της Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής του 2006. Μια απλή ματιά αρκεί να καταλάβει και ο μη ειδικός. Αντίθετα στην ΜΠΕ υπάρχει συμβατότητα με την αρχική μελέτη αποκατάστασης η  οποία είχε απορριφτεί, γιατί προέβλεπε βαθιές λίμνες με κάθετα πρανή, σαν τεράστιες πισίνες,  που δεν έχουν καμμία σχέση με υγρότοπο. Στην ΜΠΕ δεν υπάρχουν αναφορές στον σχεδιασμό με δημιουργία υγροτόπων αλλά πολύ γενικές αναφορές που δεν έχουν καμμία σχέση με τον πρόχειρο χάρτη αποκατάστασης που υποβάλουν.

Προβλέπονται μάλιστα, αντί για αποκατάσταση με την δημιουργία υγροτόπων, όπως είναι η διεθνής πρακτική, φυτεύσεις δένδρων. Πρόκειται για μια πρόχειρη λύση που απέχει από τις δυνατότητες της περιοχής τόσο για την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος όσο και για την οικοτουριστική ανάπτυξη της περιοχής κατά την μεταλιγνιτική περίοδο.

Η υπαναχώρηση στην ΜΠΕ που υποβλήθηκε δείχνει αδιαφορία για τις δυνατότητες της περιοχής για την βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και την οικονομική βιωσιμότητα της περιοχής στην μεταλιγνιτική περίοδο. Οι δυνατότητες, λόγω της ύπαρξης του Αλφειού, για την δημιουργία υγιών υγροτοπικών οικοσυστημάτων είναι πολύ μεγάλες. Η επέκταση των ορυχείων δεν μπορεί να είναι πρόσχημα για την εγκατάλειψη αυτού του σχεδιασμού. Αντίθετα θα έπρεπε να οδηγεί σε αυστηρότερες διαδικασίες για την συνολική αποκατάσταση αλλά και να προβλέπονται διαδικασίες για την σταδιακή εφαρμογή του σχεδιασμού, καθώς ολοκληρώνονται οι επεμβάσεις σε ορισμένες περιοχές.

Καταγραφή3.JPG

Η ΔΕΗ σήμερα βαίνει σε ιδιωτικοποίηση. Ο πίνακας που παρατίθεται προέρχεται από την ιστοσελίδα της εταιρείας. Τίποτα δεν διασφαλίζει πως θα είναι στο μέλλον και αν θα μπορεί το ελληνικό δημόσιο να επιβάλει εκ των υστέρων Περιβαλλοντικούς Όρους αποκατάστασης. Αλλά ακόμη και να ήταν δημόσια η δέσμευση στην τήρηση ενός σχεδιασμού πρέπει να υπάρχει. Ένας πρόσθετος λόγος είναι ότι οι εργασίες αποκατάστασης πρέπει να  αναπτύσσονται σταδιακά με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος.

Μετοχική σύνθεση Ποσοστό
Ελληνικό ∆ηµόσιο 34,12%
Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆)  17,00%
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (πρώην ΟΑΠ) 3,81%
Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές  45,07%
ΣΥΝΟΛΟ 100%

Η τοπική κοινωνία φαίνεται να μην αντιλαμβάνεται την μακροπρόθεσμη προοπτική. Ίσως είμαστε σε μία περίοδο που μόνο ο άμεσος ορίζοντας είναι ορατός. Η μεταλιγνιτική περίοδος όμως πρέπει να αρχίσει να σχεδιάζεται από τώρα. Πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα από άλλες χώρες. Περιοχές κατεστραμμένες από τον 19 αιώνα έχουν σήμερα μια άλλη δυναμική. Στην Μεγαλόπολη θα μπορούσε να δημιουργηθεί ο σημαντικότερος υγρότοπος της Πελοποννήσου και αυτό να δώσει άλλη προοπτική με τον οικοτουρισμό που μπορεί να αναπτυχθεί μαζί με την γεωργία και την βιομηχανική παράδοση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Η προοπτική είναι ανοιχτή, αρκεί η κοινωνία να την επιβάλει.

Σημειώσεις

[1] Ειδική Τεχνική Μελέτη ΕφαρμογήςΑρχές Σχεδιασμού Λιμναίων Συστημάτων ΛΚΜ της ΔΕΗ ΑΕ. 2006

[2] Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) με συνημμένο Σ.Δ.Α. του Λιγνιτωρυχείου Μεγαλόπολης από τη «Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας

Δημοσιεύτηκε στην Ρήξη φ. 130, Ιανουάριος 2016

Καταγραφή5

Φωτογραφία: Παρατηρητήριο πουλιών σε υγρότοπο της Αγγλία που δημιουργήθηκε σε λιγνιτορυχείο μετά την ολοκλήρωση της απόληψης του λιγνίτη.

Φωτογραφίες κορυφής και κειμένου: Εκτάσεις σε τμήματα του λιγνιτορυχείου Μεγαλόπολης

Μια σκέψη σχετικά μέ το “Η Μεγαλόπολη και ο Λιγνίτης

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.