Οι ανεμογεννήτριες σκοτώνουν

Η άμεση θανάτωση των πουλιών από τις μεγάλες ανεμογεννήτριες είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Πολλοί κάνουν πως δεν το βλέπουν.

Στην Ελλάδα πραγματοποιούνται μελέτες πριν την κατασκευή, μόνο στις περιοχές NATURA. Οι περισσότερες είναι ανεπαρκείς σε στοιχεία, αν δεν γίνεται σκόπιμη απόκρυψη δεδομένων, ενώ συχνά πραγματοποιούνται από μη σχετικούς και όχι στον κατάλληλο χρόνο και χωρίς επαρκείς μέρες και μεθόδους καταγραφών.

Οι ευθύνες όμως εντοπίζονται σε όλα τα επίπεδα. Ένα από αυτά είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή που δεν στήριξε την προστασία των ειδών, υποκύπτοντας στις πιέσεις του λόμπι των μεγάλων αιολικών.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τον Οκτώβριο του 2010 «Οδηγίες για την ανάπτυξη της Αιολική Ενέργειας με τρόπο συμβατό με την νομοθεσία για το φυσικό περιβάλλον της Ε.Ε».  Το προσχέδιο που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 2010 περιλάμβανε στο παράρτημα ΙΙ την στήλη με τις προτεινόμενες αποστάσεις από φωλιές, επικράτειες, θέσεις διαχείμαση και επικράτειες ειδών. Αυτή η στήλη αφαιρέθηκε από την τελική έκδοση.

Την τελική έκδοση θα την βρείτε εδώ:

Click to access Wind_farms.pdf

Στην συνέχεια παραθέτουμε τον πίνακα που παραλήφθηκε από το παράρτημα ΙΙ:

Species / Species group Proposed buffer zones
Gavia stellata (breeding) 1 km around nest sites, and flight corridors between nesting and feeding areas.
Gavia arctica 1 km around nest sites
Podiceps auritus 1 km around lakes with pair(s) present.
Phalacrocorax carbo 1 km (4km) around breeding colonies.
Herons and storks (Ciconiiformes) 1 km (4 km) around breeding colonies
Botarus stellaris 1 km (4km) around nest sites.
Ixobrychus minutus 1 km (4km) around nest sites.
Ciconia nigra 3 km (10 km) around nest sites.
Anser fabalis (wintering) 0.6 km around foraging fields
Melanitta nigra (breeding) 1 km around nest sites
Milvus migrans 1 km (4 km) around nest sties.
Milvus milvus 1-3 km (4 km) around nest sites, 5 km around roost sites.
Haliaeetus albicilla 3-5 km (6 km) around territory centres and nest sites.
Circus aeroginosus 1 km (6 km) around nest sites.
Circus cyaneus 1-2 km (6 km) around sightings and nest locations.
Circus pygargus 1 km (6 km) around nest sites.
Aquila pomarina 6 km around nest sites.
Aquila chrysaetos 2.5-6 km around nest locations and territories.
Pandion halietus 1 km (4 km) around nest sites.
Falco subbuteo 1 km (4 km) around nest sites.
Falco peregrinus 1-3 km around nest locations and territories.
Tetrao tetrix 1 km around breeding sites,
1.5 km around lek sites.
Tetrao urogallus 1 km around breeding sites
Crex crex 0.85-1 km around sites with singing males.
Grus grus 1 km around nest sites.
Pluvialis apricaria 1 km (6 km) around nest sites.
Gulls and terns 1 km (4 km) around breeding colonies.
Bubo bubo 1 km (6 km) around nest sites.
Caprimulgus europaeus 1-2.5 km around sites with churring males.
Pyrrhocorax pyrrhocorax 1 km around nest sites.

 Και εδώ μπορείτε να δείτε μια περίπτωση τραυματισμού όρνιου στην Κρήτη.